Aanmelden en Inschrijven algemeen

Aanmelden betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

U kunt zich alleen aanmelden voor lessen en cursussen met een door u volledig ingevuld inschrijfformulier. Voor een losse les is dit niet nodig.
Het inschrijfformulier vindt u op de website en in het atelier.
U kunt zich direct inschrijven voor een cursus via de knop aanmelden op de website www.kijkdoe.nl.
Inschrijven betekent ook dat u akkoord gaat met de lesvormen en tarieven.
Uw inschrijving is onherroepelijk en geldt voor de gehele duur van de cursus, ook als u zich na de start van een cursus inschrijft.
Het volledige cursusgeld blijft verschuldigd, ook als u door omstandigheden de cursus/ workshop niet of niet volledig kunt volgen. Uitzonderingen hierop leest u onder het kopje annulering.

Bevestiging inschrijving

U ontvangt zo snel mogelijk na inschrijving een  bevestiging. Dit is nog geen garantie dat de workshop/ cursus daadwerkelijk doorgaat. Wijzigingen en doorgaan van de

cursus

Eén week voor aanvang van een cursus wordt besloten of de cursus doorgaat. Hiervoor dienen er genoeg inschrijvingen te zijn. Alleen als de cursus niet doorgaat of uitgesteld wordt, krijgt u een week van tevoren bericht.
Kijk & Doe behoudt zich het recht om een cursus/ workshop te wijzigen. Zo kan kijk & Doe, bij hoge uitzondering, een cursus laten plaatsvinden op een andere datum. (aan de inhoud van de brochure en de website kunnen geen rechten worden ontleend).

Betalen

Je kan één losse les een 5 strippenkaart of 10 strippenkaart kopen.
De kosten staan op de website.
U kunt contant betalen, pinnen  of het bedrag overmaken op: NL84 KNAB 0401 2948 62 (Kijk en Doe).
Voor kinderfeestjes en andere creatieve feestjes moet het geld van te voren overgemaakt worden.

Annulering

Deze graag via de mail en minimaal een week voor de geplande workshop of het feestje. Dan wordt uw geld terugbetaald.
Bij annulering binnen 2 werkdagen voor de afgesproken datum van de workshop of het feestje, dient u het volledige bedrag te betalen. Mocht u of iemand uit de groep verhinderd zijn, dan kunt u ook een plaatsvervanger laten komen.
Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden gehaald, dan wordt er overlegd over een andere datum. Mocht dit niet lukken, dan wordt uw geld terugbetaald.
Mocht Atelier Kijk & Doe vanwege persoonlijke redenen de workshop/ cursus niet door kunnen laten gaan, dan overleggen we eerst over een andere datum. Mocht dit niet lukken dan krijgt u uw geld terug.

Lesmateriaal

Alle materiaal dat gebruikt wordt tijdens de cursussen zijn inclusief met uitzondering als dit duidelijk wordt genoemd. Portretrecht

Kijk & Doe laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, activiteiten en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de jaarbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist, of zijn of haar vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Als u dit niet wenst moet u dit duidelijk aangeven bij inschrijving. Algemeen

Het verdient aanbeveling om de kinderen tijdens het feestje in het atelier oude kleding aan te doen. Het kinderatelier is niet aansprakelijk voor vlekken in de kleding.
Bij mooi weer kunnen er activiteiten buiten gehouden worden.
Bij de kinderfeestjes dient er 1 ouder/verzorger aanwezig te zijn.
Kijk & Doe is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen, cursisten en/of bezoekers.
Aan de inhoud van de brochure en de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacybeleid Kijk & Doe

Hoofdpagina Kijk & Doe

Over ons privacybeleid

Kijk & Doe geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kijk & Doe. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/03/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftwarepage1image46655040

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.page1image46500864

Webhostingpage1image46498560

wegreus

VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [AANBIEDER] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.page1image46158720

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delenpage2image46200704

webreus

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van wegreus. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. wegreus heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processorspage2image46194368page2image46192448

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

page2image46201472

Beoordelingen

page2image46201664

geen

VOORBEELD: Wij verzamelen reviews via het platform van [AANBIEDER]. Als u een review achterlaat via [AANBIEDER] dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. [AANBIEDER] deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. [AANBIEDER] publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan [AANBIEDER] contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met [AANBIEDER]. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. [AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan [AANBIEDER] toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor [AANBIEDER] derden inschakelt.

page2image46182592

Verzenden en logistiek

PostNLpage2image46185856 page2image46185664

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhoudenpage3image46609536page3image46608192

geen

VOORBEELD: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [AANBIEDER]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. [AANBIEDER] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [AANBIEDER] gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

page3image46611456

Externe verkoopkanalen

page3image46607232

nee

VOORBEELD: Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van [AANBIEDER]. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt [AANBIEDER] uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kijk & Doe op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die

wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Kijk & Doe. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.page5image46660992

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Kijk & Doe

Reeststraat 4 7607 LV Almelo Nederland T (064) 074-2513 E info@kijkdoe.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Martine Evenhuis